Get Adobe Flash player

 

保母技術教室

 

      

 

                   

 

            

 

          為配合政府推動國家與社會分擔照顧嬰幼兒責任政策,營造有利生育與養育大環境,特設立此專業教室,

           提升學生之保育專業素養,以共同承擔社會職責。本專業教室以學生實際操作嬰幼兒照護技能為主,

           並以輔導學生考取保母單一級證照為目標。教室內提供嬰幼兒照護之相關教具設備,以利本系學生對於

           各種幼兒保育之認識及相關技術練習,如嬰兒沐浴、副食品調製、嬰幼兒如廁練習、刷牙、嬰幼兒心肺復甦術、

           嬰幼兒異物哽塞…等,藉由實務之訓練,奠定嬰幼兒照護之相關技術。

 

Copyright © 2018 School's Fun  Rights Reserved.