foto1
專業幼兒教育領域
foto1
專業創新服務
foto1
服務導向
foto1
專業本位
foto1
創新卓越
電話:05-3622889
嘉縣朴子市學府路二段 51 號

專業幼兒教育領域-專業創新服務

       

 

                幼兒園 見習  -   彭寬正

 

       

       

      

      

     

    

    

    

         

             幼兒園 見習  -  程彥樹

 

          

         

         

         

         

         

     

            幼兒園  見習  -  張育瑄

 

        

 

       

       

       

       

 

 

             幼兒園 見習  -  黃瑩潔 

 

 

            

 

    

                        

 

                       

 

 

           幼兒園 見習  -  李佳儒