foto1
專業幼兒教育領域
foto1
專業創新服務
foto1
服務導向
foto1
專業本位
foto1
創新卓越
電話:05-3622889
嘉縣朴子市學府路二段 51 號

專業幼兒教育領域-專業創新服務

 

smiley政府部門

    教育部                                                    智慧財產權宣導網站      

    考選部                                                    大專校院校外實習媒合平台

   圓夢助學網                                              大學網路博覽會

   勞動部勞動力發展署                                行政院青年輔導委員會

   外來人士在臺生活諮詢服務網                  全國就業e網

 

smiley研究單位

     行政院國家科學研究院                           國家圖書館

     中央研究院                                             台灣碩博士論文加值系統

     檔案資源整合查詢平台                            全國圖書書目資訊

 

smiley其他連結

     火車時刻表                                             高鐵時刻表  

    統一發票                                                  中央氣象局

    Careerjet

 

smiley學會社團

     全國教保資訊網                                       全國教保產業工會